Cam kết bảo mật

Thông báo Bảo vệ Dữ liệu

Chúng tôi quan tâm đến dữ liệu cá nhân của bạn Tenzing Pacific Services Limited (“chúng tôi”, “của chúng tôi”), là một trung gian dịch vụ tài chính tại Hồng Kông, được ủy quyền tại Việt Nam, cung cấp lời khuyên về các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm trên cơ sở xuyên biên giới. Bảo vệ quyền riêng tư của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Thông báo về quyền riêng tư này giải thích loại dữ liệu cá nhân nào sẽ được thu thập, cách thức và lý do nó được thu thập cũng như chia sẻ hoặc tiết lộ cho ai.
 
Vui lòng đọc kỹ thông báo này và chia sẻ với bất kỳ thành viên nào trong gia đình được bảo hiểm theo chính sách của bạn
 
1. Ai là người kiểm soát dữ liệu?
 
Người kiểm soát dữ liệu là cá nhân hoặc pháp nhân kiểm soát và chịu trách nhiệm lưu giữ và sử dụng dữ liệu cá nhân dưới dạng tệp giấy hoặc tệp điện tử. Chúng tôi là người kiểm soát dữ liệu theo định nghĩa của luật và quy định về bảo vệ dữ liệu bên liên quan.
 
2. Dữ liệu cá nhân nào sẽ được thu thập?
 
Chúng tôi sẽ thu thập và xử lý nhiều loại dữ liệu cá nhân khác nhau về bạn như sau
 
– Họ tên
– Tuổi/ Ngày sinh
– Giới tính
– Địa chỉ
– Chi tiết liên lạc (địa chỉ email, số điện thoại)
– Số hộ chiếu
– Tài liệu Nhận dạng
– Địa chỉ IP khi truy cập trang web của chúng tôi mà không tắt Cookie
– Quốc tịch
– Tình trạng hôn nhân
– Nghề nghiệp
– Thông tin việc làm hiện tại
– Dữ liệu vị trí
– Thông tin việc làm trước đây
– Ngôn ngữ
– Chữ ký
– Kết quả Kiểm tra Hình sự liên quan đến việc ngăn chặn Gian lận và / hoặc Hoạt động Khủng bố
– Người phụ thuộc / Vợ / chồng / Đối tác / Chi tiết gia đình
 
Chúng tôi cũng sẽ thu thập và xử lý “dữ liệu cá nhân nhạy cảm” về bạn, chẳng hạn như dữ liệu thu được từ các báo cáo y tế hoặc từ giấy chứng tử, tiền sử yêu cầu y tế của bạn, chi tiết về sức khỏe thể chất và tâm lý hoặc tình trạng y tế, thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ và tài khoản ngân hàng chi tiết.
 
3. Chúng tôi sẽ lấy và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào?
 
Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn mà bạn cung cấp cho chúng tôi và chúng tôi nhận được về bạn, cho một số mục đích và với sự đồng ý rõ ràng của bạn trừ khi luật và quy định hiện hành không yêu cầu chúng tôi phải có sự đồng ý từ bạn.
 
Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nhận được về bạn từ cơ sở dữ liệu công khai, chủ lao động, nhà tài trợ chương trình của bạn, các bên thứ ba như nhà môi giới và đối tác kinh doanh, công ty bảo hiểm khác, nhà cung cấp y tế, cơ quan phòng chống gian lận và nhà điều tra, nhà cung cấp thông tin tìm kiếm, người điều chỉnh tổn thất, người khảo sát, trung gian, cơ quan được ủy quyền và luật sư.
 
Đối với những mục đích nêu trên mà chúng tôi đã chỉ ra rằng chúng tôi không yêu cầu sự đồng ý rõ ràng của bạn, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi và / hoặc để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Lợi ích hợp pháp mà chúng tôi sử dụng bao gồm các cuộc gọi ghi âm cho mục đích đào tạo và đảm bảo mạng và an ninh thông tin của hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không sử dụng lợi ích hợp pháp của mình để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi lợi ích, quyền và tự do của bạn được ưu tiên.
 
Nếu không có sự đồng ý rõ ràng của bạn, chúng tôi cũng có thể sử dụng một trong những lý do sau:
 

-Để bảo vệ lợi ích quan trọng của bạn hoặc lợi ích quan trọng của một thể nhân khác

-Quá trình xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng -Quá trình xử lý là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà người kiểm soát phải tuân theo -Quá trình xử lý là cần thiết để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các yêu cầu pháp lý hoặc bất cứ khi nào các tòa án hành động trong năng lực xét xử của họ

-Trường hợp việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết vì lợi ích hợp pháp của Tenzing Pacific Services Limited hoặc bên thứ ba (trừ khi bị lợi ích, quyền hoặc tự do của bạn ghi đè).

 
Để mua hợp đồng với chúng tôi, chúng tôi sẽ cần dữ liệu cá nhân của bạn. Mọi dữ liệu cá nhân được yêu cầu sẽ phải đầy đủ, phù hợp và giới hạn ở những gì cần thiết. Nếu bạn không muốn cung cấp thông tin này cho chúng tôi, chúng tôi sẽ không thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu mà bạn có thể quan tâm hoặc điều chỉnh các dịch vụ của chúng tôi theo yêu cầu cụ thể của bạn.
 
4. Ai sẽ có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn?
 
Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý theo cách tương thích với các mục đích nêu trên.
 
Vì các lý do đã nêu, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được tiết lộ cho các bên sau hoạt động với tư cách là người kiểm soát dữ liệu của bên thứ ba:
 
-Các cơ quan công quyền, các công ty bảo hiểm khác, đồng bảo hiểm, tái bảo hiểm, nhà môi giới bảo hiểm, nhà cung cấp y tế, luật sư, nhà điều tra gian lận bảo hiểm và ngân hàng.
 
Vì các lý do đã nêu, chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên sau hoạt động với tư cách là bộ xử lý dữ liệu theo hướng dẫn của chúng tôi:
 
-các công ty Dịch vụ khác của Tenzing Pacific, tư vấn kỹ thuật, đại lý bảo hiểm
 
-các nhà cung cấp dịch vụ quản lý bảo hiểm cho phép chúng tôi quản lý chính sách của bạn và cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn các nhà cung cấp dịch vụ khác bao gồm quản lý yêu cầu bồi thường và các nhà cung cấp dịch vụ sơ tán và hồi hương y tế
 
-IT, nhà cung cấp bưu chính, quản lý tài liệu; và -Nhà quảng cáo và mạng lưới quảng cáo để gửi cho bạn thông tin liên lạc tiếp thị, theo luật địa phương cho phép và phù hợp với sở thích giao tiếp của bạn. Chúng tôi không chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba không liên kết để sử dụng cho mục đích tiếp thị của riêng họ mà không có sự cho phép của bạn.
 
Cuối cùng, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:
 
-Trong trường hợp có bất kỳ dự tính hoặc thực tế tổ chức lại, sáp nhập, bán, liên doanh, chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc định đoạt khác đối với tất cả hoặc bất kỳ phần nào của hoạt động kinh doanh, tài sản hoặc cổ phiếu của chúng tôi (bao gồm bất kỳ vụ mất khả năng thanh toán hoặc các thủ tục tương tự); và
 
-Để đáp ứng bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào, bao gồm cả đối với nhân viên thanh tra có liên quan nếu bạn khiếu nại về sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn.
 
5. Dữ liệu cá nhân của tôi sẽ được xử lý ở đâu?
 
Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được xử lý cả bên trong và bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) bởi các bên được chỉ định trong phần 6 ở trên, luôn tuân theo các hạn chế theo hợp đồng liên quan đến tính bảo mật và an ninh theo luật và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu. Chúng tôi sẽ không tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên không được phép xử lý chúng.
 
6. Bạn có quyền gì đối với dữ liệu cá nhân của bạn?
 
Khi được luật pháp hoặc quy định hiện hành cho phép, bạn có quyền:
 

-Truy cập dữ liệu cá nhân được lưu giữ về bạn và để tìm hiểu nguồn gốc của dữ liệu, mục đích của quá trình xử lý, chi tiết về (các) người kiểm soát dữ liệu, (các) người xử lý dữ liệu và các bên mà dữ liệu có thể được tiết lộ;

-Rút lại sự đồng ý của bạn bất kỳ lúc nào khi dữ liệu cá nhân được xử lý với sự đồng ý của bạn;

-Cập nhật hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn để dữ liệu luôn chính xác;

-Xóa dữ liệu cá nhân của bạn khỏi hồ sơ của chúng tôi nếu dữ liệu đó không còn cần thiết cho các mục đích đã nêu ở trên, tuân theo các yêu cầu quy định về lưu giữ dữ liệu cá nhân

-Hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như khi bạn tranh cãi về tính chính xác của dữ liệu cá nhân của mình, để thời gian cho phép chúng tôi xác minh tính chính xác của dữ liệu đó;

-Lấy dữ liệu cá nhân của bạn ở định dạng điện tử; -Thực hiện quyền của bạn đối với tính khả chuyển của dữ liệu; -Bạn có quyền nộp cho cơ quan bảo mật dữ liệu có liên quan. Vì mục đích này, các cơ quan bảo mật dữ liệu có liên quan:
 • Cơ quan giám sát của quốc gia nơi bạn cư trú
 • Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu, Ireland, cơ quan giám sát của quốc gia nơi chúng tôi được thành lập
Bạn có thể thực hiện các quyền này bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin chi tiết bên dưới, cung cấp tên, địa chỉ email, nhận dạng tài khoản và mục đích yêu cầu của bạn.
 
7. Làm thế nào bạn có thể phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình?
 
Khi được luật pháp hoặc quy định hiện hành cho phép, bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý dữ liệu đó. Khi bạn đã thông báo cho chúng tôi về yêu cầu này, chúng tôi sẽ không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nữa trừ khi được luật và quy định hiện hành cho phép.
 
Bạn có thể thực hiện quyền này theo cách tương tự như đối với các quyền khác của bạn được nêu trong phần 6 ở trên.  
 
8. Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu?
 
Dữ liệu cá nhân được thu thập, như được đề cập trong phần 3 của Thông báo về Quyền riêng tư này, sẽ được lưu giữ trong một khoảng thời gian bằng với thời hạn hợp đồng của bạn với chúng tôi (bao gồm bất kỳ gia hạn nào của chúng) và trong 10 năm tiếp theo kể từ ngày chính sách hết hạn, để dành cho các trường hợp cần thời gian lưu giữ lâu hơn đối với các tranh chấp có thể xảy ra, các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc theo luật hiện hành. Sau khi hết thời gian lưu giữ, dữ liệu sẽ bị xóa hoặc ẩn danh. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết về thời gian lưu giữ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không giữ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân quá mức.
 
9. Làm thế nào bạn có thể liên hệ với chúng tôi?
 
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email hoặc gửi bài như sau:
 
Tenzing Pacific Services Limited
Phòng 1104 Tòa nhà Crawford, 99 Đường Queen’s
Trung tâm, Hồng Kông
Email: info@ten-pac.com  
 
10. Bao lâu thì chúng tôi cập nhật thông báo bảo vệ dữ liệu này?
 
Chúng tôi thường xuyên xem xét thông báo bảo vệ dữ liệu này. Chúng tôi sẽ đảm bảo phiên bản mới nhất có sẵn trên trang web của chúng tôi (www.ten-pac.com) và chúng tôi sẽ thông báo trực tiếp cho bạn khi có một thay đổi quan trọng có thể ảnh hưởng đến bạn.
 
Thông báo về quyền riêng tư này được cập nhật lần cuối vào ngày 21/10/2019
 
Cookies là gì?
 
Cookie là những mẩu dữ liệu nhỏ được gửi từ một trang web và được lưu trữ trong trình duyệt web, trên máy tính của bạn, sẵn sàng để truy cập trong tương lai. Trong các lần truy cập tiếp theo vào một trang web, máy chủ của trang web có thể đọc các cookie này để thông báo cho trang web về hoạt động trước đó của bạn. Cookie cho phép các trang web hoạt động hiệu quả hơn và cung cấp thông tin hữu ích cho chủ sở hữu của trang web.
 
Tenzing Pacific Services sử dụng cookie như thế nào?
 
Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để ghi lại thông tin liên quan đến người dùng và sở thích duyệt web của họ. Thông tin này quan trọng và cho phép cơ sở hạ tầng trang web của chúng tôi cung cấp chức năng nhanh chóng, an toàn và đáng tin cậy cho tất cả người dùng. Cookie được thiết lập để lưu trữ thông tin như tùy chọn ngôn ngữ của người dùng, số ID nhà môi giới và mã ID người dùng.
 
Mã User ID – Đây là những mã nhận dạng duy nhất được sử dụng bởi công cụ giám sát hoạt động trên trang web của chúng tôi để xác định số lượng khách truy cập vào trang web của chúng tôi.
 
Số ID của nhà môi giới – Những số này được sử dụng để xác định và theo dõi chuyển động của khách hàng trên trang web của chúng tôi, sau sự giới thiệu từ các nhà môi giới của chúng tôi.
 
Làm cách nào để tắt cookie?
 
Thông tin dưới đây cung cấp hướng dẫn từng bước để bạn làm theo nếu bạn muốn tắt cookie của trình duyệt. Bạn có thể chọn xóa và chặn tất cả cookie, tuy nhiên khi chọn tùy chọn này, một số tính năng của trang web sẽ không hoạt động đầy đủ.
 
Internet Explorer (phiên bản cũ hơn Internet Explorer 11)
 • Đi tới trình đơn “Công cụ” nằm ở đầu trình duyệt và chọn “Tùy chọn Internet” từ danh sách thả xuống.
 • Chọn tab “Quyền riêng tư” và trượt thanh cài đặt lên đầu thanh đo để “Chặn Tất cả Cookie”.
 • Để xác nhận cài đặt mới, chọn “OK”.
Internet Explorer (Internet Explorer 11 và các phiên bản mới hơn)
 • Nhấp vào biểu tượng công cụ nằm ở trên cùng bên phải của trình duyệt (biểu tượng này trông giống như bánh xe răng cưa trong các phiên bản mới nhất) và chọn “Internet Options” từ danh sách thả xuống.
 • Chọn tab “Quyền riêng tư” và trượt thanh cài đặt lên đầu thanh đo để “Chặn Tất cả Cookie”.
 • Để xác nhận cài đặt mới, chọn “OK”.
Mozilla Firefox
 • Đi tới trình đơn “Công cụ” ở đầu trình duyệt và chọn “Tùy chọn”.
 • Chọn tab “Quyền riêng tư” và thực hiện lựa chọn của bạn từ menu thả xuống bắt đầu “Firefox sẽ”.
 • Chọn “Sử dụng cài đặt tùy chỉnh cho lịch sử” và xóa dấu kiểm khỏi “Chấp nhận cookie từ các trang web”.
 • Để xác nhận cài đặt mới, chọn “OK”.
Google Chrome
 • Đi tới biểu tượng menu Chrome ở trên cùng bên phải của trình duyệt.
 • Chọn “Cài đặt” từ trình đơn thả xuống và sau đó nhấp vào liên kết “Hiển thị Cài đặt Nâng cao” ở cuối trang.
 • Chọn “Cài đặt nội dung” được liệt kê trong phân đoạn “Bảo mật”.
 • Trong phần đầu tiên có tên “Cookie”, hãy chọn nút bên cạnh “Chặn các trang web thiết lập bất kỳ dữ liệu nào”.
 • Để xác nhận cài đặt mới, hãy nhấp vào “Xong”.
  Safari (Apple)
 • Trên menu trên cùng, chọn Safari> Preferences.
 • Nhấp vào “Bảo mật” và chọn “Luôn chặn” trong tùy chọn “Cookie và dữ liệu trang web”.
Để xác nhận cài đặt mới, hãy đóng cửa sổ.  
 
Google Analytics
 
Những cookie này cho phép chúng tôi nhận ra những khách truy cập nhiều lần vào trang web. Bằng cách đối sánh số nhận dạng ẩn danh, được tạo ngẫu nhiên, chúng tôi có thể ghi lại thông tin duyệt web cụ thể như cách bạn đến trang web, các trang bạn xem, các tùy chọn bạn chọn, cách sử dụng ứng dụng và đường dẫn bạn đi qua trang web. Bằng cách theo dõi thông tin này, chúng tôi có thể cải tiến các trang web của mình. Thông tin này là ẩn danh và không ghi thông tin cá nhân về người dùng. Thông tin này được thu thập chỉ nhằm mục đích cải thiện khả năng sử dụng và trải nghiệm duyệt web của trang web. http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

We value your privacy. See how we use data and control your options Privacy policy

Open Hours:

Mon – Fri: 8.30 am – 6 pm, Saturday – Sunday: CLOSED

Johannes Heikkila

Advisor
From Finland
Expat for 1 year
Speak Finnish, English & Spanish

Speciality:
- Health Insurance
- Savings Plans

Robert Cunningham

Advisor
From the UK
Expat for 13 years in Thailand & Vietnam
5 years' insurance & financial services

Speciality:
- Health Insurance
- Life Insurance
- Savings Plans

Romain Camillo

Senior Advisor
11 Years in Insurance & Financial Services
Expat in thailand for 7 years
Joined Tenzing in 2020
Speaks French & English


Speciality:
- Health Insurance
- Life Insurance
- Savings Plans"

Nancy Dao

Advisor
From Vietnam
International Business from UK
Lived in Singapore
Speaks Vietnamese & English

Speciality:
- Personal Health Insurance
- Group Health Insurance

Hunter Deems

Advisor
10 years' experience in insurance and investments
Joined Tenzing in early 2020

Speciality:
- Investments
- Savings Plan
- Health & Life Insurance
Patrik Shore Tenzing Pacific Services

Patrik Shore

Senior Advisor
From Sweden & New Zealand
7 years' insurance experience
Joined Tenzing in 2019
Crim Science
Speaks English and Swedish

Speciality:
- Savings Plans
- Health Insurance
- Life Insurance

Geoffrey Mann

Advisor
From the US
Employee benefits & insurance compliance background
Joined the Tenzing team in 2019
Law degree from the US

Speciality:
- Personal Health

Nhu Nguyen

Senior Advisor
From Vietnam
Joined Tenzing in 2017
Fluent in Vietnamese & English

Speciality:
- Group Health & Life Insurance
- Personal Health"
Tenzing's advisor

Ian Comandao

Health Insurance Manager
From Philippines
MBA from Duke University
Expat for 20 years in US, China, Hong Kong & Vietnam Worked at Tenzing since 2018
Fluent in English, Tagalog, Mandarin

Speciality:
- Personal Health Insurance
- Group Health Insurance
- Business Insurance

Craig McAvinue

Director of Wealth Management
From the UK
25 years' expereince in investments & insurance
Expat in Thailand for 5 years
Chartered Accountant by trade
Holistic approach to consulting his clients

Speciality:
- Investments
- Savings Plans
- Health & Life Insurance

Quinn Miller

CEO & Managing Partner
From the US
Joined Tenzing in 2014
Expat for 10 years in Vietnam
Finance & Entrepreneurship Degrees

Speciality:
- Group Health Insurance
- Life Insurance
- Savings Plans"
 • 84 35857 2629
 • 84 35857 2629
 • quinn.miller@ten-pac.com

Quinn Miller

CEO & Managing Partner
From the US
Joined Tenzing in 2014
Expat for 10 years in Vietnam
Finance & Entrepreneurship Degrees

Speciality:
- Group Health Insurance
- Life Insurance
- Savings Plans"